Lisää Arvoista

Hiljainen tieto suuntaa yksilön toimintaa. Siihen sisältyvät yrityksen ja yksilön arvot sekä tieto ja taito toimia eri tilanteissa. Se tuo näkösälle yrityksen toimintakulttuurin syvärakenteen. Yksilöiden tavat saavuttaa haluttuja strategisia päämääriä vaihtelevat. Samaan päämäärään voi päästä usealla eri tavalla. Hiljaista tietoa jakamalla voimme oppia uutta ja kehittää yrityksen toimintakulttuuria sen syvärakenteesta käsin.

Arvot, persoonallisuus ja toiminta kietoutuvat kiinteästi yhteen. Pyrimme toiminnallamme tavoittelemaan arvokkaiksi kokemiamme päämääriä persoonallisuutemme suuntaamana. Yksilön taidot, tiedot, asenteet ja motivaatio määrittävät, millä keinoin yritämme itselle tärkeitä arvoja saavuttaa.

Yksilön arvot kehittyvät kasvatuksen ja kokemuksen kautta. Ne toimivat päämääriemme lähtökohtina, ja niillä on välitön yhteys motivaatioon. Arvot ovat suhteellisen pysyviä, mutta asenteet vaihtelevat niiden kokemusten mukaan, mitä olemme saaneet tietyssä tilanteessa tai kohdatessamme erilaisia asioita. Asenteen laatu on yhteydessä kokemuksessa koettuihin tunteisiin. Mikäli tapahtumasta saatu kokemus on positiivinen, pyrimme suuntaamaan toimintaamme kohti mahdollisuutta saada samankaltaisia kokemuksia. Päinvastaisessa tapauksessa pyrimme välttämään kyseisenlaisia tapahtumia.

Arvot ohjaavat valintojamme. Ne otetaan käyttöön tilanteissa, jolloin kaikkea ei voi tehdä. Arvojen pohdinnan jälkeen toiminta suunnataan joko itselle tärkeiden arvojen mukaan tai muiden näkemyksiin alistuen, vastoin omia arvoja. Useat tutkijat ovat todenneet pitkään jatkuneen arvojemme vastaisen toiminnan olevan persoonallisuudellemme haitallista.

Kulttuuri, jossa elämme, muovaa arvojamme. Se, miten ja millaisiin päämääriin pyrimme, on yhteydessä sekä persoonallisuutemme rakenteisiin että ympäristössämme vaikuttaviin arvoihin.

Kiinnostuitko arvokartoituksesta?