VALIKKO

HiT-analyysi

HiT-analyysi pohjautuu yksilön itsensä konstruoimaan tietoon omasta toiminnastaan, ja se saadaan esille haastattelun avulla. Kun henkilö kuvaa omaa osaamistaan, hän näkee ilmiön kokonaisuutena eikä välttämättä pysty kertomaan, mistä osasista tämä kokonaiskuva ilmiöstä rakentuu.

HiT-analyysissä jäsennetään (deconstruct) haastattelun kautta esille tullut henkilön oma kuvaus (construct) toimintansa keskeisistä osa-alueista. Arvoanalyysin kautta päästään toiminnan hiljaiseen ytimeen eli arvoihin, jotka suuntaavat henkilön toimintaa tiettyyn suuntaan. HiT-analyysin avulla saadaan näkyväksi henkilön hiljaiseen tietoon liittyvät ydikäsitteet (kernel concepts) ja niihin sisältyvät taidot, arvot ja eettinen lataus (reconstruct).

Ydinkäsitteillä tarkoitetaan sellaisia käsitteitä, joiden avulla henkilöt ymmärtävät spesifejä arkielämän työntekoon liittyviä ilmiöitä laajemmassa merkityksessä ja yleisemmällä tasolla. Toisaalta ne auttavat muovaamaan teoreettista tietoa arkipäivän työkokemuksista. Ydinkäsitteet toimivat välittäjinä teorian ja käytännön välillä ja luovat perustan uusien käytänteiden ja uuden tiedon luomiselle työyhteisössä.

Ydinkäsitteiden taso määräytyy kerronnan tason mukaan. Ne jäsentävät käsillä olevan asian ymmärrettäviin kokonaisuuksiin, jolloin lukijalle syntyy kokonaiskuva kerrotusta asiasta. Kokonaiskuvan muodostuminen edistää osaamisen kokonaisvaltaista ymmärrystä ja hiljaisen tiedon siirtämistä.

Ydinkäsitteet ja niihin sisältyvä hiljainen tieto kuvataan pdf-muotoisena raporttina, jota on helppo hyödyntää edelleen.